About us

image_pdfimage_print

copy-cropped-logo-front-e1402381637771.pngGłównym celem projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi.

Projekt zakłada wypracowanie propozycji standardów konsultacyjnych oraz nowych mechanizmów współpracy międzysektorowej pomiędzy Powiatem Krakowskim i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu. Projekt stanowić będzie płaszczyznę do dialogu pomiędzy samorządem oraz lokalnymi organizacjami, co powinno pozytywnie przełożyć się na wzmocnienie procesów komunikacji i integracji sektora społecznego w powiecie krakowskim oraz wzrost efektywności i jakości funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Powiatu Krakowskiego, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL
Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Projekt „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.